تبلیغات
اموزش خصوصی رانندگی در مهدیشهر - "آرامش در آزمایش "
شنبه 7 فروردین 1389

"آرامش در آزمایش "

   نوشته شده توسط: سرکار خانم حبیبی    نوع مطلب :طرح تکریم ،

"آرامش در آزمایش "

بر اساس تجربه وآمار یکی از مهمترین دلیل مردودی هنر جویان محترم درآزمون عملی رانندگی "عدم تسلط به اعصاب ونداشتن عکس العمل مناسب "هنگام آزمایش می باشد .این در حالی است که مربی محترم تمام تلاش خود را جهت آماده سازی هنرجو وقبولی بار اول درآزمون عملی بکار می گیرد ,اما نتیجه در بعضی موارد مردودی هنرجوبه دلیل عدم تسلط به اعصاب و...می باشد. لذا برآن شدیم تا راهکاری مناسب  پیرامون حل این مشکل به هنرجویان محترم توصیه نمائیم.

 

 

"عوامل ایجاد اضطراب در آزمایش وروش مقابله با آن"

 

  1)ارزیابی نادرست

به نظر روانشناسان فشار روانی نتیجه ارزیابی ,بررسی وسنجش نادرست شما از شرایطی است که با آن روبرو می شوید .بنابراین شما می توانید با بهره گیری از نظر مربی وپذیرش ارشادات وی در خصوص ضعف ها ونیاز به تمرین بیشتر وهمچنین بهره گیری از تشویق مربی در نقاط قوت وتقویت بیشتر آن به تمرکز اعصاب ودقت افزوده وبه ارزیابی درست از وضعیت خود برسید.

2)خوش بینی افراطی

آن است که شما بگوئید رانندگی هرگز فن ومهارت نیست ومن با کمترین آموزش در مرحله اول آزمون موفق خواهم شد .در این صورت شما به لوازم دستیابی به موفقیت که مهمترین عنصرآن آموزش وتمرین است ,به دلیل خوش بینی افراطی,بی توجه خواهید شدودر نتیجه دروقت آزمون ازموفقیت موردعلاقه برخوردار نخواهید شد.

بنابراین لازم است ,ضمن به رسمیت شناختن توان شخصی خود به عناصر وعوامل تاثیرگذار درراه کسب پیروزی درهمه امور به ویژه آزمون رانندگی ,مانند آموزش وتمرین کافی توجه نمایید.

3)پیشگویی بر علیه خود

یعنی به خود نگویید من شک ندارم که در امتحان رد خواهم شد زیرا این پیشگویی مزاحمت جدی در پیشرفت شما در تعقیب هدف وانجام کار خواهد داشت وباعث ایجاد اضطراب خواهد شد .

مطمئن باشید ,پس از انجام تمرینات کافی  آموزش باشناسایی روش های موثر به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از توان واستعدادهای شخصی از لذت دستیابی به موفقیت برخوردار خواهید شد.

4)ابهام زدایی

عدم آگاهی از محیط آزمون وشرایط روبرو شدن با افسرونحوه ی انجام آزمون از عوامل تاثیر گذار در ایجاد اضطراب وفشارروانی هنگام آزمون است.

بنابراین لازم است باکسب اطلاعات موردنیاز درباره نحوه برگزاری آزمون وشرایط آن اقدام به رفع ابهامات ذهنی وارتقا سطح آرامش روحی وروانی خود نمایید.

5)رسوایی پنداری

شکست خود را درآزمون رانندگی رسوایی ندانید.سعی کنید ازاین تفکر دوری کنید وردشدن را امری طبیعی وعمومی بدانید.

6)تعمیم افراطی

یعنی پیش ازورود به امتحان نگویید این بار اگر قبول نشوم برای همیشه آن رارها خواهم کرد .این تفکر شما رادچار فشار روانی واضطراب,یاس وناامیدی خواهد کرد .بنابراین تصمیم بگیرید که در صورت مردودی با تمرین بیشتر و کسب تجربه از این مردودی بار دیگر نیز در این آزمون شرکت کنید.

7)مقایسه منفی

هیچ گاه خود را با دیگران مقایسه نکنید بلکه سعی کنیداز اشتباهات دیگران درس بگیرید.

*****به خود روحیه بدهید و سعی کنید افکار مثبت به ذهن راه دهید .از اشتباهات خود ودیگران درس بگیرید .وبه این باور برسید که اگر مهارت کافی داشته باشید بی شک در آزمون موفق خواهید شد.

                                           

 

                           ***موفق باشییییییییییییییییییییید***


جاوا اسكریپت